Algemene voorwaarden detail handen zonsondergang

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden - Ronny Wertelaers Fotografie 1

VOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ronny Wertelaers fotografie en de opdrachtgever.

2. Het geven van een opdracht en of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet bovendien voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

4. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website of kunnen in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief taksen en BTW.

5. De boeking van een huwelijksreportage bij Ronny Wertelaers fotografie is pas definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatie kost. Indien een huwelijksreportage wordt geannuleerd of naar een andere datum wordt verplaatst kan dit bedrag nooit teruggevorderd worden.

6. De betaalde uren worden berekend vanaf aankomst tot bij vertrek. Rustige momenten, pauzes en verplaatsingen in een huwelijksplanning worden altijd doorgerekend.

7. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

8. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt, op het moment van de boeking blijft daarentegen ongewijzigd. Ongeacht eventuele prijsstijgingen.

9. Foto’s gemaakt door Ronny Wertelaers Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden of gedeeld worden met leveranciers op internet, website, blog, Facebook, Instagram, pictime of andere sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op voorhand de hoogte te brengen.

10. In de uurprijs is een map met alle foto’s. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media moeten ze voorzien worden van een link naar http://www.ronnywertelaers.com/ 

11. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald. Bovendien heeft de klant recht op een gratis after wedding-fotosessie.

12. Een huwelijksreportage van Ronny Wertelaers Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk. Het is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en USB. Koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Als de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden. Zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

13.De factuur moet betaald worden binnen de 14  kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Als moment van betaling geldt oftewel het moment dat het verschuldigde bedrag op het vermelde rekeningnummer BE20 7390 1928 9156 is ontvangen, ofwel het moment dat het verschuldigde bedrag in contanten werd ontvangen.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
Indien de factuur onbetaald blijft is de klant van automatisch en van rechtswege de rente verschuldigd, indien de wettelijke rente hoger is dan geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

14. Bij niet aanvaarden van de factuur om een geldige reden dient deze klacht binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum teruggestuurd te worden per aangetekend schrijven, dit met een duidelijke omschrijving van het protest op straffe van ontvankelijkheid. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen. Dit aantal kan daardoor dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

16. Het nabewerken van foto’s is het corrigeren van belichting, kleur temperatuur en compositie in de stijl die gelijkaardig is aan mijn website. Er worden geen objecten of personen verplaatst of van vorm veranderd. Het verloop van de dag en de personen worden gefotografeerd zoals ze zijn. Fysieke eigenschappen van personen worden niet veranderd.

17. Het verwijderen van statieven, videoschermen of andere apparatuur ingehuurd door de opdrachtgever. Of personen, zoals een videograaf, ceremonie meester, die in het beeld staan kunnen staan worden niet verwijderd worden, of niet zonder meerkost.

18. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de huidige stijl van de fotograaf.

19. De foto’s die de selectie niet haalden. Of de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

20. Andere bewerkingen, in een andere stijl van bewerken van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag. Hiervoor zal een uurloon aangerekend worden.
21. Bij verzending van bestellingen per post van de fotograaf naar de opdrachtgever zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

22. De bestelling van een huwelijksalbum zal pas worden klaargemaakt. Als een op voorhand afgesproken voorshot is betaald.

23. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds de opmaak met 8 weken aanpassingen inbegrepen. Alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden. Ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

24. Voor aansluitende opdrachten langer dan 10u wordt de fotograaf door de opdrachtgever gedurende de hele dag van hetzelfde eten en drank voorzien als de andere gasten. Indien dit niet kan voorzien worden wordt er 75 euro aangerekend op factuur. Daarvoor zal fotograaf dan een naburig restaurant opzoeken. Gedurende de tijd dat de fotograaf hierdoor niet aanwezig kan zijn kan er dan ook niet gefotografeerd worden.

25. Er mogen geen foto’s gemaakt worden van mensen die poseren voor Ronny Wertelaers Fotografie met de intentie om deze voor commerciële doeleinden te gebruiken. Gebruikelijke foto’s met smartphones of tablets is wel toegelaten.